Kariéra

Máte záujem o prácu v našej spoločnosti?

Aktuálna voľná pracovná pozícia

Ochrana osobných údajov

podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákon“):

„Spoločnosť BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, Vrútky, IČO: 31 605 842 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle GDPR a Zákona bude spracúvať poskytnuté osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje prizvaných uchádzačov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach uchovávané maximálne 6 mesiacov. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Osobné údaje neprizvaných uchádzačov do výberového konania a osobné údaje uchádzačov, ktorí odoslali žiadosť o prijatie do zamestnania a prevádzkovateľ nemá žiadne voľné pracovné miesta budú bezodkladne zlikvidované.
Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení GDPR a Zákona. Osobné údaje uchádzača sa nikomu neposkytujú, nesprístupňujú, nezverejňujú a neuskutočňuje sa prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny.“